Regulamin

uczestnictwa w zajęciach taneczno - akrobatycznych

 1. Pojęcia:
 2. Uczestnik zajęć – osoba, która: zapoznała się i zaakceptowała regulamin uczestnictwa w zajęciach taneczno – akrobatycznych, wypełniła i oddała podpisaną kartę uczestnika zajęć taneczno – akrobatycznych wraz ze wszystkimi oświadczeniami oraz wniosła opłatę miesięczną;
 3. Instruktor – osoba uprawniona do prowadzenia zajęć taneczno – akrobatycznych;
 4. Studio – Studio Tańca „Etiuda” Agata Mida.
 5. Studio organizuje zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia z elementami tańca w formie sportowej (turniejowej) i hobby.
 6. Studio nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Każdy uczestnik zapewnia sobie takie ubezpieczenie we własnym zakresie.
 7. Studio pobiera co miesiąc opłatę miesięczną, bez względu na to czy dana osoba uczęszczała na zajęcia czy nie, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu. Koszty stałe prowadzenia zajęć finansowane są z bieżących wpływów pochodzących od  wszystkich uczestników.
 8. Opłaty za zajęcia należy uiszczać bezpośrednio u instruktora przed zajęciami lub na wskazane konto bankowe. W czasie przerwy wakacyjnej 01.07.- 31.08. i feryjnej (2 tygodnie) nie są pobierane opłaty miesięczne.
 9. Ustala się, że okres trwania zajęć w danym roku trwa zgodnie z rokiem szkolnym, tj. od 01.09.do 30.06. następnego roku, chyba, że MEN określi koniec roku na Iny dzień.
 10. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora lub przez właściciela sali odwołane zajęcia podlegają odrobieniu w terminie ustalonym każdorazowo z instruktorem.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za:
  • fakty zatajone przez uczestnika zajęć a w szczególności zatajenie choroby lub kontuzji (o problemach zdrowotnych oraz wszystkich niepokojących objawach, uczestnik jest zobowiązany poinformować instruktora prowadzącego zajęcia przed treningiem lub jeśli wystąpią później niezwłocznie podczas treningu);
  • rzeczy pozostawione w szatni lub na Sali (cenne przedmioty, biżuterię itp. należy zostawić w domu).
  • Wejście do sali jest dopuszczalne jedynie w zastępczym obuwiu sportowym lub tanecznym.
  • Wchodząc do sali uczestnik zajęć ma obowiązek:
  • przestrzegania regulaminu sali oraz zajęć taneczno – akrobatycznych;
  • podporządkowania się poleceniom i uwagom instruktora;
  • przestrzegania higieny osobistej (dbałość o czyste ręce, ubranie itp.);
  • godnego zachowania oraz okazywania należytego szacunku współćwiczącym;
  • dbania o wyposażenie sali oraz sprzęt sportowy używany podczas zajęć – za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć odpowiadają jego prawni opiekunowie (w przypadku osób nieletnich) lub sam uczestnik;
  • dbania o czystość szatni oraz toalet, sprzątania po sobie po odbytym treningu i nie zostawiania po sobie zbędnych rzeczy i rozrzuconych śmieci.
 12. Odpowiedzialność instruktora za bezpieczeństwo ćwiczących ogranicza się wyłącznie do miejsca i czasu trwania zajęć – prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć oraz zaraz po ich ukończeniu i w trakcie wyjścia dziecka z sali, np. do toalety.
 13. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Podczas ćwiczeń obowiązuje wygodny strój sportowy lub taneczny (body i spódniczki do baletu) oraz związana fryzura.   
 14. W przypadku organizacji przez Studio dodatkowych zajęć, np. przed wyjazdem na turniej lub warsztatów tanecznych z zaproszonymi instruktorami pobierane będą dodatkowe opłaty od osób zgłoszonych do uczestnictwa (w przypadku nieobecności opłata nie podlega zwrotowi). 
 15. Instruktor ma prawo:
  • usunąć, zawiesić, wyprosić uczestnika zajęć w przypadku łamania regulaminu zajęć;
  • przesunąć uczestnika zajęć z grupy początkującej do średnio – lub zaawansowanej bądź z grupy zaawansowanej do średnio – lub początkującej;
  • dopuścić lub nie dopuścić uczestnika do turnieju;
  • wyznaczyć innego instruktora do prowadzenia poszczególnych zajęć.

Designed & programmed by:
link to designer's website